Aktuálně z dermatologie

reklama

Z posledního čísla

Epidermolysis bullosa z pohledu plastického chirurga

MUDr.Jitka Vokurková, Ph.D., MUDr.Olga Košková, MUDr.Martin Fiala, MUDr.Jana Bartošková

Epidermolysis bullosa (EB) patří do skupiny vzácných geneticky podmíněných onemocnění. Vyznačuje se vznikem puchýřů na kůži a sliznicích vyvolaných minimálním tlakem nebo i spontánně. Nejtěžší formou je generalizovaná recesivní forma epidermolysis bullosa dystrophica (RDEB), při níž u pacientů již v dětství vznikají na rukou i nohou pseudosyndaktylie a flekční kontraktury, u adolescentů a dospělých se objevují v místech dlouhodobě se nehojících ran spinocelulární karcinomy. V článku je popsána léčba EB pacientů plastickým chirurgem založená na třicetiletých zkušenostech hlavní autorky článku.

Co dnes trápí ambulantní specialisty?

Zorjan Jojko

Aktuální pohled na fotoprotekci kůže

MUDr.Jiří Ettler, doc.MUDr.Karel Ettler, CSc.

Ochrana kůže před slunečním zářením je souhrnem opatření zamezujících expozici kůže nežádoucím účinkům ultrafialového záření. Tato opatření spočívají v první řadě v zodpovědném chování rizikových jedinců, vyhýbaní se ostrému polednímu slunci, nošení fotoprotektivních oděvů a aplikaci opalovacích krémů na slunci exponovanou kůži. Speciální pozornost je třeba věnovat ochraně dětí a imunosuprimovaných jedinců. Velmi diskutovaným tématem je vitamin D – jeho role v organizmu, optimální hladina a praktické implikace částečné závislosti jeho syntézy na ultrafialovém záření. Kromě organizovaných osvětových preventivních akcí i dlouhodobých projektů hrají hlavní roli v edukaci pacientů o rizicích nadměrného slunění (přirozeného i arteficiálního v soláriích) ambulantní dermatologové.

Vybrané články

Péče o podrážděnou kůži v létě – volně dostupné prostředky

MUDr.Kateřina Fajkošová

Dermatitis contacta iritativa je pojem zahrnující zánětlivé projevy, vznikající působením toxické noxy na kůži. Během života potká každého. Při akutním průběhu se často dá zvládnout volně dostupnými prostředky, kterých je na trhu nepřeberné množství. Zejména při chronickém průběhu může docházet k senzibilizaci na mnohé látky a původně iritační dermatitida se pak mění v alergickou. Onemocnění může být komplikované bakteriální či virovou infekcí. Pak je už vhodné, aby péči vedl dermatolog.

Chronická spontánní kopřivka – aktuální pohled na problematické onemocnění

MUDr.Iva Karlová

Kopřivka je kožní onemocnění charakterizované výsevem pomfů, angioedémem nebo kombinací obojího. Pomfy se vyvíjejí rychle během minut, mizí do 24 hodin, angioedémy mohou přetrvávat až 72 hodin. Výsev pomfů může pokračovat dny, týdny i měsíce. U chronické kopřivky symptomy přetrvávají více než 6 týdnů. Chronická kopřivka se dělí na kopřivku indukovatelnou (CINDU) a chronickou spontánní kopřivku (CSU). Příčinou chronické spontánní kopřivky mohou být infekce, pseudoalergie, autoreaktivita nebo její příčina zůstává neznámá. Aktivita kopřivky je hodnocena tzv. UAS (urticaria aktivity score). Lékem první volby jsou nesedativní H1-antihistaminika ve standardní dávce, při nedostatečném efektu této léčby je standardní dávka H1-antihistaminik navýšena až na čtyřnásobek. Při přetrvávání projevů kopřivky i přes tuto terapii je indikována biologická léčba omalizumabem.

Léčebné využití minerálních vod v dermatologii

MUDr.Kateřina Macháčková

Léčba přírodními léčivými zdroji (balneoterapie) je staletími prověřenou, efektivní a bezpečnou léčebnou metodou. Z historického pohledu je považována za stavební kámen klinické medicíny. Jednotlivé minerální vody jsou definovány mineralizací, chemickým složením, pH, teplotou u vývěru, izotonickou a bakteriální čistotou, které určují jejich použití u konkrétních klinických jednotek. V dermatologii využíváme zejména antiinflamatorní, dezinfekční, antiparazitární, protisvědivý, keratolytický, hydratační a vazodilatační efekt minerálních vod. Aby byl účinek lázeňské léčby přesvědčivý, je třeba dodržet nepodkročitelná minima aplikací. Při správné frekvenci a délce jednotlivých aplikací minerálních vod můžeme navodit efektivní reparaci epidermální kožní bariéry, podpořit diferenciaci keratinocytů a významně urychlit léčbu některých kožních onemocnění. Následná aplikace dermokosmetických přípravků s obsahem minerální vody vede k prolongaci léčebného účinku a stabilizaci epidermální homeostázy.Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.