Dermatol. praxi 2015; 9(4): 165-166

Pásový opar a současný pohled na jeho léčbu

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce

Pásový opar je poměrně běžné onemocnění, které se vyskytuje především u osob, jejichž imunita je sekundárně oslabena. Bývají to spíše osoby ve vyšším věku, ale pásový opar se může vyskytnout i u mladých lidí včetně dětí. Onemocnění pásovým oparem je výrazem reaktivace viru varicelly a zosteru, který po primoinfekci přetrvává v senzitivních gangliích lidského těla. Důvodem jeho reaktivace je velmi často oslabení organizmu. Při výsevu pásového oparu dochází k potížím jak v místě výsevu, tak i k celkovým příznakům. Postherpetická neuralgie je bolestivý syndrom (neuropatická bolest), který po prodělaném onemocnění postiženého sužuje řadu týdnů až měsíců. Intenzita potíží kolísá od mírné až po vysokou bolest a léčba je často velmi obtížná. Článek pojednává o současných terapeutických možnostech tohoto onemocnění.

Klíčová slova: pásový opar, klinický obraz, léčba, prevence, postherpetické neuralgie

Shingles and the contemporary perspective on its treatment

Shingles is a relatively common illness which mainly effect persons with secondary immune deficiency. Most often the affected are elderly, but shingles can also be found among younger people including children. Shingles is the expression of the reactivation of the varicella -zoster virus, which, after primary infection, survive in sensitive ganglia of the human body. The cause of the reactivation is very often the weakening of the immune system. Discomfort arises with the appearance of the lesions, both in the location of the lesions as well as generalised symptoms. The greatest discomfort, however, comes with the elimination of the lesions. This is a result of post-herpetic neuralgia, which can affect a patient even a number of weeks or months after the initial infection. The intensity of this discomfort varies from mild to intense, and treatment is often difficult. The article discusses contemporary therapeutic treatments of the disease.

Keywords: shigles, clinical picture, treatment, prevention, post-herpetic neuralgia

Zveřejněno: 1. prosinec 2015


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.