Dermatol. praxi 2016; 10(3): 141-143

Kožní endometrióza

MUDr.Lukáš Meričko, MUDr.Tomáš Tichý
1 Klinika chorob kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice Olomouc
2 Ústav klinické a molekulární patologie, Fakultní nemocnice Olomouc

Endometrióza patří mezi benigní onemocnění vyskytující se běžně u žen v reprodukčním věku a je definována přítomností endometriální tkáně (žláz a/nebo stromatu) implantované v jakékoliv lokalizaci mimo dutinu děložní. Hlavními symptomy jsou chronická bolest podbřišku během menstruace a neplodnost. Léčba zahrnuje chirurgický výkon a medikamentózní, převážně hormonální terapii. Článek popisuje případ 41leté pacientky s raritní kožní lokalizací endometriózy v oblasti pupku, která se vyskytuje v méně než 1 % všech případů endometriózy, v náhodné koincidenci s maligním melanomem.

Keywords: endometrióza, kožní endometrióza, tumor oblasti pupku

Cutaneous endometriosis

Endometriosis is an benign disease that commonly occurs in women of reproductive age, and is defined as the presence of normal endometrial tissue (glands and/or stroma) abnormally implanted in locations other than the uterine cavity. The main symptoms are chronic pelvic pain during menstruation, and infertility. Treatment includes chirurgical surgery and pharmacological, mainly hormone therapy. The article describes casuistic of 41-year-old woman with a rare umbilikal cutaneous localization of endometriosis, which occurs in less than 1% of all cases of endometriosis, and in random coincidence with malignant melanoma.

Keywords: endometriosis, cutaneous endometriosis, umbilical tumor

Published: 1. říjen 2016


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.