reklama

Dermatol. praxi 2017; 11(4): 166-169

PDT a možnosti jejího využití v dermatologii

MUDr. Petra Fialová, prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a LF MU v Brně

Fotodynamická terapie (PDT) je moderní, neinvazivní léčebná a diagnostická metoda využívaná v dermatologii k terapii především
nemelanomových kožních nádorů (NMSC). Princip PDT je založen na fotodynamické reakci. Fotosenzibilizátor po aktivaci
červeným světlem za přítomnosti kyslíku přechází v cílových buňkách do excitovaného stavu za současného uvolňování
kyslíkových radikálů, které působí cytotoxicky. Výsledky ošetření nemelanomových kožních nádorů (NMSC) pomocí PDT jsou
srovnatelné s jinými neinvazivními (imiquimod, ingenol mebutát) i invazivními (kryalizace) metodami.

Klíčová slova: fotodynamická terapie, fotosenzibilizátor, červené světlo, nemelanomové kožní nádory

PDT and its possible use in dermatology

Photodynamic therapy is a modern, noninvasive treatment and diagnostic method used in dermatology for non - melanoma skincancer care. PDT is based on photodynamic reaction. It involves the activation of a photosensitizing drug by red light to producereactive oxygen species within target cells, resulting in their destruction. Recurrence rates are typically equivalent to other noninvasive(imiquimod, ingenol mebutate) and invasive (cryotherapy) therapies.

Keywords: photodynamic therapy, photosensitizer, red light, non-melanoma skin cancer

Zveřejněno: 1. listopad 2017

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.