Dermatol. praxi 2017; 11(4): 192-198

Kožní projevy autoinflamatorních onemocnění

MUDr. Šárka Fingerhutová, prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK v Praze

Autoinflamatorní onemocnění se stala důležitou diferenciálně diagnostickou jednotkou u stavů projevujících se zejména
opakovanými nebo protrahovanými horečkami spolu s různorodým postižením kůže. Pojem „autoinflamatorní“ vystihuje
etiologické pozadí těchto stavů, u nichž je epizodická aktivace prozánětlivých mechanismů způsobena poruchou regulace
procesů vrozené obranyschopnosti. Tento přehledový článek popisuje jednotlivé zástupce autoinflamatorních onemocnění
s důrazem na jejich kožní projevy, které mohou být významným klíčem k jejich včasné diagnóze.

Klíčová slova: autoinflamatorní onemocnění, periodické horečky, inflamazom.

Skin manifestations in autoinflammatory diseases

Autoinflammatory diseases have become an important differential diagnostic entity along with other diagnoses accompaniednot only by fever, such as infections, immunodeficiencies, idiopathic inflammatory conditions, and hemato-oncologic diseases.The term autoinflammatory characterizes the etiologic background of these diseases in which episodic activation of proinflammatorymechanisms is caused by impaired regulation of innate immunity processes. This review article describes the individualconditions with an emphasis on their skin manifestations. The skin manifestations of several of the above-mentioned diseasescan be a significant clue in diagnosing them correctly.

Keywords: autoinflammatory disease, periodic fever, inflammasome

Zveřejněno: 1. listopad 2017

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.