Dermatol. praxi 2017; 11(4): 199-203

Pacientka s papulopustulózní akné léčená kombinovaným preparátem obsahujícím klindamycin 1% a tretinoin 0,025%

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Akné poradna, Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Jihlava

Je uvedena kazuistika 17leté dívky léčené kombinovaným preparátem obsahujícím klindamycin 1% a tretinoin 0,025%. Pacientka
byla výrazně zlepšena během 3 měsíců. Tolerance přípravku byla výborná. Klindamycin 1% / tretinoin 0,025% (Klin-RA) je fixní
kombinace antibiotika s tretinoinem pro léčbu akné. Účinné látky působí na tři ze čtyř etiopatogenetických faktorů akné. Lék
proto redukuje zánětlivé i nezánětlivé morfy a má rychlý nástup účinku. Unikátní formulace zajišťuje vynikající kožní tolerabilitu
a nízký iritační potenciál. To má za následek lepší komplianci a adherenci k léčbě. Klin-RA je určen pro léčbu především lehké
až středně těžké papulopustulózní akné.

Klíčová slova: akné, lokální léčba, tretinoin, klindamycin, kazuistika

A female patient with papulopustular acne treated with a combined medication containing clindamycin 1% and tretinoin 0.025%

Casuistics of a 17year old patient treated with a combined medication containing clindamycin 1% and tretinoin 0,025% is given.The patient was improved significantly within 3 months. A toleralibility of the medicine was very good. Clindamycin 1%/ tretinoin0,025% (Clin-RA) is a fixed antibiotics- retinoid combination for an acne treatment, which contains clindamycin together witha solubilised and crystalline retinoid in a patented aqueous-based, alcohol-free gel. Effective substances affect three from fouretiopathogenetic factors of acne. That is why the medicine reduce inflammatory and non-inflammatory leasions and has a quickentry of action. A consequence should be a better compliance and adherence to the treatment. Clin-RA is recommended fora treatment of mild and moderate papulopustulous forms of acne.

Keywords: acne, local therapy, tretinoin, clindamycin, casuistics

Zveřejněno: 1. listopad 2017

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.