Dermatol. praxi 2017; 11(4): 204-208

Péče o okolí rány

Mgr. Romana Procházková1, doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. 2
1Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství, Univerzita Pardubice
2Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství, Masarykova Univerzita, Brno

Tkáně v okolí chronické/nehojící se rány jsou velmi křehké a vyžadují správné ošetřování v celém průběhu tzv. fázového hojení.
Cílem je udržovat kůži v okolí rány zdravou, klidnou, čistou a hydratovanou, a tím podporovat proces uzávěru rány cestou
epitelizace. Péče o okolí rány v rámci managementu rány vyžaduje pozornost pečující osoby a včasný zásah v případě výskytu
komplikací. Na trhu je velké množství produktů k čištění a ošetřování tkáně v okolí rány. Pojednání Péče o okolí rány věnuje
pozornost tématu péče o okolí rány obecně a předkládá také kazuistiku.

Klíčová slova: okolí rány, chronická rána, nehojící se rána, péče o ránu a okolí

The care of the periwound area

Periwound tissue of the chronic/non-healing wound is fragile and requires proper treatment throughout the so-called phase healing.The main goal is to keep the wound environment and periwound skin calm, clean and hydrated, thus supporting the woundclosure process through epithelization. Care of the wound environment within wound management requires the attention ofcaregivers and early intervention in case of complications. There are many products on the market to clean and treat periwoundskin and appropriate products selection is important. We deal with the topic of periwound tissue and skin care in general andwe also present a case report.

Keywords: periwound area, chronic wound, non-healing wound, care of wound and periwound area

Zveřejněno: 1. listopad 2017

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.