IX. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI, Olomouc, 27.4.2017

Před posledním dubnovým víkendem se uskuteční již tradiční, tentokrát už IX., konference Dermatologie pro praxi. Společně s jejím prezidentem přednostou olomoucké kožní kliniky MUDr. Martinem Tichým, Ph.D., a programovým výborem opět pečlivě vybíráme zajímavá témata, která poskytnou dermatologům přehled o aktuálním dění v jejich oboru. Ve stejné době se bude v olomouckém Clarion Congress Hotelu odehrávat také konference Medicína pro praxi, což umožní tolik potřebnou výměnu zkušeností mezi lékaři různých odborností. Věříme, že další ročník této akce bude účastníky hodnocen stejně pozitivně jako ty předcházející.Z posledního čísla

První případ nitrofurantoinem indukované toxické epidermální nekrolýzy?

MUDr.Břetislav Lipový, Ph.D., MUDr.Hana Řihová, MUDr.Michaela Wilková, MUDr.Markéta Hanslianová, MUDr.Jitka Kyclová, prof.MUDr.Pavel Brychta, CSc.

Nitrofurantoin zaznamenává v poslední dekádě výraznou renezanci v používání. Za touto skutečností stojí zejména narůstající rezistence potenciálně patogenních mikroorganizmů způsobující infekci močového systému. Toxická epidermální nekrolýza představuje vystupňovanou alergickou reakci, která se dominantně manifestuje v oblasti kůže a sliznic rozsáhlou exfoliací. Ve většině případů je tento stav navozen užíváním některého z medikamentů. Dnes je známo již více než 150 preparátů, které mohou indukovat rozvoj toxické epidermální nekrolýzy. I přes důkladnou analýzu dostupných databází (Pubmed, Scopus, Web of Science) se nám nepodařilo nalézt ucelenou kazuistiku, která by rozvoj tohoto syndromu po požití nitrofurantoinu popisovala.

Hovory o zdraví aneb Naslouchejme pacientům

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Hovory o zdraví aneb Naslouchejme pacientům

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Vybrané články

Wellsův syndrom

MUDr.Eva Rohanová

Wellsův syndrom, známý také jako eozinofilní celulitida, je vzácné kožní onemocnění tvořené souborem nespecifických klinických příznaků zahrnujících zejména celulitidu, urtikárii a hmyzí štípnutí (2). Článek popisuje případ 59letého muže, u něhož byl Wellsův syndrom histologicky verifikován.

Využití omalizumabu v dermatologii

MUDr.Iva Karlová

Omalizumab je humanizovaná monoklonální anti-IgE protilátka. Váže se na cirkulující IgE, po navázání na IgE vzniká biologicky inertní molekula, která brání další reakci mezi IgE a receptorem pro FcεR1 na mastocytech a bazofilech. Omalizumab ovlivňuje aktivitu mastocytů, které se při této terapii stávají stabilnější. Zvyšuje se práh pro jejich degranulaci, v důsledku které dochází k uvolnění vazoaktivních mediátorů. Omalizumab byl primárně indikován pro terapii pacientů s astmatem, tato indikace byla rozšířena o chronickou spontánní kopřivku. Účinnost a bezpečnost omalizumabu byla prokázána ve 3 randomizovaných, placebem kontrolovaných studiích u pacientů chronickou spontánní kopřivkou.

Léčba povrchových mykóz - pohled z praxe

MUDr.Karel Mencl, CSc., MUDr.David Stuchlík

Dermatomykózy jsou jedny z nejčastějších infekčních chorob kůže a sliznic. Jejich léčba vychází z rozsahu postižení, etiologického agens a kondice pacienta. Článek uvádí stručný přehled topografie kožních mykóz, jejich epidemiologické souvislosti, rizikové faktory, odběry biologických materiálů a jeho vyšetření. Léčba dermatomykóz je uvedena v přehledné tabulce.

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.