reklama

Předplatné časopisu Dermatologie pro praxi na rok 2018

Konec roku se blíží a je tedy nejvyšší čas na předplacení časopisu Dermatologie pro praxi na rok 2018. Při úhradě předplatného do 15. 12. 2017 získáte jako dárek roční předplatné časopisu NAŠE PŘÍRODA v hodnotě 348 Kč (dárek obdržíte pouze při předplacení tištěné verze).Z posledního čísla

XVI. dermatologický seminář v Koutech nad Desnou

MUDr. Eliška Janičová

Fabryho choroba – přehled pro dermatovenerologa

MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D., MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.

Fabryho choroba (rovněž označovaná jako Fabryho -Andersonova choroba, či deficience alfa- galaktosidázy A, deficit ceramid trihexosidázy, OMIM 301500) je vzácné geneticky podmínění onemocnění, které bylo popsáno již před více než 100 lety (1898) na základě své klinicky nápadné kožní manifestace. Není náhodou, že do povědomí lékařské komunity vešla nejprve pod názvem, který zdůrazňoval zejména velmi nápadný aspekt týkající se kožních projevů – a sice angiokeratoma corporis diffusum. Tento mnohočetný výskyt drobných angiokeratomů ale není jedinou manifestací, se kterou se dermatolog může ve své praxi setkat. Správné a časné rozpoznání těchto klasických příznaků dermatologem může mít zásadní význam pro další osud pacienta, protože jako u mnoha jiných monogenních onemocnění je v současné době možno defektní genový produkt substituovat rekombinantně připravenými enzymy.

Letní období a dětská kůže z pohledu praktického lékaře

MUDr. Veronika Tolašová, MUDr. Miroslav Kobsa, MBA

Článek pojednává o letním období ve vztahu k dětskému věku, popisuje vliv slunečního záření na dětskou pokožku, zmiňuje některé časté letní dermatózy, se kterými se lékař může v ordinaci setkat, patologické stavy související s expozicí slunci (fotodermatózy), okrajově se dotýká problematiky pediatrického maligního melanomu. Součástí jsou i praktické rady ohledně fotoprotekce kůže a výčet některých ochranných prostředků vhodných pro děti.

Vybrané články

Kvalita života, sociálně-ekonomické aspekty bércových vředů a nové možnosti celkové terapie

MUDr.Veronika Slonková, Ph.D., prof.MUDr.Vladimír Vašků, CSc.

Bércové ulcerace venózní etiologie jsou nejtěžším stadiem chronického žilního onemocnění a představují závažný zdravotní problém. Výrazně snižují kvalitu života pacientů, zejména kvůli bolesti, snížené mobilitě a poruchám spánku. Důsledkem je ovlivnění denních aktivit, zejména zájmových činností a domácích prací, sociální izolace, problémy v zaměstnání, časté pracovní neschopnosti, závislost na pomoci jiných lidí, úzkost a deprese. Vzhledem k výraznému dopadu chronických bércových vředů na kvalitu života pacientů, jejich vysoké prevalenci v populaci a jejich socioekonomickým aspektům je nezbytné využít všechny léčebné možnosti, které vedou k rychlejšímu hojení ulcerací. Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF) signifikantně zkracuje dobu hojení žilních bércových vředů a současně zvyšuje počet zhojených ulcerací. Dle nových mezinárodních doporučení je MPFF jediným venoaktivním lékem, který má prokázaný efekt v terapii žilních bércových vředů (nejvyšší stupeň doporučení 1B). Proto by měla být terapie MPFF spolu s adekvátní kompresí a vhodným lokálním krytím základní součástí terapie chronických bércových vředů žilní etiologie.

Léčba pacienta s těžkou formou chronické ložiskové psoriázy, naše zkušenosti s preparátem secukinumab

MUDr. Jitka Ošmerová, MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění kůže postihující 2–4 % středoevropské populace, s výrazným vlivem na fyzické, psychické i sociální aspekty života jedince. Toto onemocnění postihuje nejenom kůži, ale je spojené s řadou komorbidit, z nichž nejčastější je psoriatická artritida. V kazuistice je popsán případ pacienta s velmi těžkým průběhem tohoto onemocnění, charakterizovaným opakovaným sekundárním selháním účinku léčby.

Volně prodejné přípravky na citlivou pokožku

MUDr.Radana Dwayebová, Mgr.Stefan Gajdoš

2Lékárna U Anděla strážce, Ostrava-Moravská Ostrava Citlivá pokožka je obecný pojem, který je používán k popisu kůže se sníženou tolerancí k používání kosmetiky a výrobků pro osobní hygienickou péči. Článek popisuje v první části projevy, příčiny vzniku a způsoby terapie citlivé pokožky. Vzhledem k tomu, že pacienti často vyhledávají jako jednu z prvních voleb při řešení těchto potíží personál lékárny, shrnuje text ve druhé části článku vybrané volně prodejné dermatokosmetické přípravky určené pro citlivou pokožku, se kterými máme pozitivní zkušenosti.

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.