IX. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI, Olomouc, 27.4.2017

Před posledním dubnovým víkendem se uskuteční již tradiční, tentokrát už IX., konference Dermatologie pro praxi. Společně s jejím prezidentem přednostou olomoucké kožní kliniky MUDr. Martinem Tichým, Ph.D., a programovým výborem opět pečlivě vybíráme zajímavá témata, která poskytnou dermatologům přehled o aktuálním dění v jejich oboru. Ve stejné době se bude v olomouckém Clarion Congress Hotelu odehrávat také konference Medicína pro praxi, což umožní tolik potřebnou výměnu zkušeností mezi lékaři různých odborností. Věříme, že další ročník této akce bude účastníky hodnocen stejně pozitivně jako ty předcházející.Z posledního čísla

Rezistentní forma těžké ložiskové psoriázy úspěšně zvládnutá secukinumabem

MUDr. Martin Tichý, Ph.D.

Secukinumab, inhibitor IL 17A, patří k novější generaci biologických preparátů určených pro terapii psoriázy. Výsledky klinických studií i dosavadní praktické zkušenosti prokazují jeho velmi dobrou účinnost i příznivé bezpečnostní parametry. Slibné výsledky přináší i v terapii rezistentních a komplikovaných forem psoriázy, což dokumentujeme na prezentovaném případě.

Stevensův Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza „overlap syndrom“ po paracetamolu

MUDr. Tereza Chrpová Maulenová

Stevensův Johnsonův syndrom (SJS) a toxická epidermální nekrolýza (TEN) patří mezi potencionálně život ohrožující závažné kožní reakce, nejčastěji způsobené hypersenzitivní reakcí na léky. Paracetamol se jako nejčastěji užívaný farmakologický prostředek na horečku a bolesti dosud jevil v klinické praxi jako lék relativně bezpečný. V posledních letech bylo po paracetamolu v literatuře popsáno několik případů závažné polékové reakce. V článku prezentujeme kazuistiku pacientky s překryvným Stevensovým Johnsonovým syndromem a toxickou epidermální nekrolýzou (SJS/TEN overlap syndrom) po užití paracetamolu.

Chronická spontánní urtikárie léčená bilastinem

MUDr. Dana Prusíková

Chronická spontánní urtikárie (CSU) je charakterizována spontánně vznikajícími výsevy svědivých urtik a/nebo angioedému, které se objevují v pravidelných intervalech a trvají déle než 6 týdnů. Průměrná doba trvání je 1–5 let, v těžších případech má onemocnění tendenci přetrvávat i déle. Příčina zůstává ve většině případů neznámá. Infekce, zejména v oblasti horních cest dýchacích a gastrointestinálního traktu, jsou v některých případech s CSU spojovány, ale poslední data ukazují, že tato asociace je spíše koincidentální než kauzální. K aktivitě onemocnění může přispívat i intolerance pseudoalergenů v potravinách. Základem léčby je u většiny pacientů symptomatická terapie nesedativními H1 antihistaminiky 2. generace (terapeuticky prověřený cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin, bilastin, fexofenadin nebo rupatadin). Podle současných doporučení je v refrakterních případech doporučováno zvýšení výše uvedených H1 antihistaminik 2. generace až na čtyřnásobek dávky.

Vybrané články

Kvalita života, sociálně-ekonomické aspekty bércových vředů a nové možnosti celkové terapie

MUDr.Veronika Slonková, Ph.D., prof.MUDr.Vladimír Vašků, CSc.

Bércové ulcerace venózní etiologie jsou nejtěžším stadiem chronického žilního onemocnění a představují závažný zdravotní problém. Výrazně snižují kvalitu života pacientů, zejména kvůli bolesti, snížené mobilitě a poruchám spánku. Důsledkem je ovlivnění denních aktivit, zejména zájmových činností a domácích prací, sociální izolace, problémy v zaměstnání, časté pracovní neschopnosti, závislost na pomoci jiných lidí, úzkost a deprese. Vzhledem k výraznému dopadu chronických bércových vředů na kvalitu života pacientů, jejich vysoké prevalenci v populaci a jejich socioekonomickým aspektům je nezbytné využít všechny léčebné možnosti, které vedou k rychlejšímu hojení ulcerací. Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF) signifikantně zkracuje dobu hojení žilních bércových vředů a současně zvyšuje počet zhojených ulcerací. Dle nových mezinárodních doporučení je MPFF jediným venoaktivním lékem, který má prokázaný efekt v terapii žilních bércových vředů (nejvyšší stupeň doporučení 1B). Proto by měla být terapie MPFF spolu s adekvátní kompresí a vhodným lokálním krytím základní součástí terapie chronických bércových vředů žilní etiologie.

Letní období a dětská kůže z pohledu praktického lékaře

MUDr. Veronika Tolašová, MUDr. Miroslav Kobsa, MBA

Článek pojednává o letním období ve vztahu k dětskému věku, popisuje vliv slunečního záření na dětskou pokožku, zmiňuje některé časté letní dermatózy, se kterými se lékař může v ordinaci setkat, patologické stavy související s expozicí slunci (fotodermatózy), okrajově se dotýká problematiky pediatrického maligního melanomu. Součástí jsou i praktické rady ohledně fotoprotekce kůže a výčet některých ochranných prostředků vhodných pro děti.

Hovory o zdraví aneb naslouchejme pacientům

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.