Přehledové články

 • Prosíme o praktické pojetí článku. Práce by měla být zaměřena především na diagnostiku (vítaná je obsáhlá obrazová dokumentace) a léčbu. Doporučujeme připojit ilustrativní kazuistiku. Na závěr je možné uvést obecná doporučení pro praxi.
 • Maximální rozsah je 6 stran (velikost písma 12, řádkování 1,5). V případě zpracovávání obsáhlejší tématiky je možné po dohodě s redakcí rozdělit příspěvek do několika částí.

Mezioborové přehledy

 • Přehledný článek od autorů z jiných oborů, jehož tématika by mohla oslovit dermatology. Rozsah – viz přehledový článek.

Sdělení z praxe (kazuistika, obrazová kazuistika, jak to dělám já)

 • Maximální rozsah 4 strany (velikost písma 12, řádkování 1,5). Vítaná je názorná obrazová dokumentace.

Komentáře

 • Reakce na přehledové články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, zajímavosti ze zahraničního tisku a jiné odborné informace v maximálním rozsahu dvou stran.

Ve zkratce

 • Diagnostika a terapie zpracovaná v tabulkách a schématech s důrazem na přehlednost a praktické využití daných informací (algoritmus postupu). Maximální rozsah - 4 strany (velikost písma 12, řádkování 1,5).

Pro sestry

 • Rubrika, v níž sestry informují ostatní sestry o svých přístupech a postupech či obecně platných doporučeních. Maximální rozsah 4 strany (velikost písma 12, řádkování 1,5).

Informace

 • Informace o odborných akcích, nové knihy, recenze, zprávy z konferencí, pozvánky a jiné.

Hotline

 • Novinky z oblasti dermatologie či z oblastí s dermatologií úzce související. Max. rozsah 5 stran.

ZPRACOVÁNÍ RUKOPISU

 • příspěvek pište na počítači v některém z běžných textových editorů
 • pište plynule, na celou šířku, běžným písmem, neupravujte text do sloupců (jenom v tabulkách)
 • používejte tzv. progresivní pravopis
 • klávesu ENTER používejte jen na konci odstavce (ne na konci každého řádku)
 • rozlišujte důsledně čísla 1,0 a písmena l,O
 • závorky jsou vždy kulaté ( )
 • zkratky vždy vysvětlete při prvním uvedení
 • fyzikální a chemické hodnoty uvádějte v jednotkách SI

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

 • 1. Výstižný název práce, jména a příjmení všech autorů včetně titulů, pracoviště autorů. Poštovní adresa hlavního autora včetně čísla telefonu, faxu a e-mailové adresy (součástí článku bude zveřejnění kontaktů na autora).
 • 2. Úvodní souhrn - stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně 15 řádků (i u kazuistik).
 • 3. Klíčová slova v rozsahu 3-6 (u přehledových článků, mezioborových přehledů, kazuistik, příspěvků pro sestry a Ve zkratce).
 • 4. Anglický překlad názvu práce, souhrnu a klíčových slov (u přehledových článků, mezioborových přehledů, kazuistik, příspěvků pro sestry a Ve zkratce).
 • 5. Vlastní text - Vkládáte-li do dokumentu obrázky, grafy, tabulky (dále „obrazová dokumentace“) je možno je zaslat: E-mailem – v elektronické podobě: fotografie – sken do CMYK ve velikosti výsledného tisku na 300 dpi; grafy – originální soubor v Excelu (případně jiný tabulkový editor) (bližší informace na tel. 582 397 459, nebo e-mail: matousek@solen.cz). Poštou – originály, které po publikování vrátíme. * Všechny obrazové přílohy označte číslem, pod kterým jsou umístěny do textu. Přetiskuje-li se obrazová dokumentace uveřejněná jinde, je nutno uvést původní pramen a doložit písemný souhlas držitele výhradního práva.
 • 6. Seznam literatury - citace jsou očíslovány, odkazy v textu jsou uváděny číslem citace v kulatých závorkách. Uveďte maximálně 20 citací, a to v pořadí, v jakém se poprvé objevily v textu.
Příklady citací:
1. Hanuš T. Dysfunkce dolních močových cest. In: Dvořáček J akol. Urologie. ISV Praha 1998: 1307-1333
2. Hovorka J. Základní principy protizáchvatové léčby. Čes Slov Neurol Neurochir 1997; Suppl 12/98: 1-6.
3. Kolář J, Zídková H. Nárys kostní radiodiagnostiky. Praha: Avicenum 1986. 419 s.
4. Švestka J. Nová (atypická) antipsychotika 2. generace. Remedia 1999; 9: 366-385.

 • Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy rukopisu. V případě potřeby zkrácení rukopisu bude vyžádán souhlas autora.
 • K publikaci budou přijímány pouze originální práce, které nebyly dosud nikde publikovány ani odeslány k publikaci jinému časopisu.
 • Veškeré práce procházejí recenzním řízením.
 • Uveřejnění příspěvků podporovaných grantovými projekty a příspěvků vycházejících ze studií podporovaných farmaceutickými firmami je zpoplatněno.
 • Na honoráře za publikace a za vypracování recenzních posudků není právní nárok.
 • Autor poskytuje zasláním článku objednateli výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v tiskové podobě na území České republiky a v zahraničí ve smyslu § 56 aut. zák. včetně práva sublicence a postoupení licence a k užití díla na internetu ve smyslu § 18 aut. zák.
 • Vzhledem k praktickému zaměření časopisů Vás prosíme, aby byl příspěvek napsán srozumitelně, s důrazem na praktické využití podaných informací v ambulantní praxi.
 • Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: dostalova@solen.cz
 • SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • tel.: 582 397 407
 • mob.: 725 003 510
 • fax: 582 396 099

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.