reklama

Dermatol. praxi 2015; 9(2): 54-57

Současné možnosti léčby chronické žilní nedostatečnosti

MUDr.Ivo Hofírek
Angiologické oddělení I. interní kardioangiologické klinicky FN u sv. Anny a LF MU v Brně

Článek předkládá současné názory na chronickou žilní nedostatečnost (CVI). Zabývá se názory na diagnostiku onemocnění. Posuzuje standardní a intervenční terapii. Pro terapii CVI jsou důležité duplexní sonografie, kompresní terapie a ligace perforátorů a stripping velké safény.

Klíčová slova: chronická žilní nedostatečnost, duplexní sonografie, terapie

Current options in the treatment of chronic venous insufficiency

This article presents current views on chronic venous insufficiency (CVI). It deals with opinions on the diagnosis of the disease. It assesses the standard and intervention therapy. For the treatment of CVI are important duplex sonography, compression therapy and perforator ligation and stripping saphenous vein.

Keywords: chronic venous insufficiency, duplex sonography, therapy

Zveřejněno: 22. červen 2015


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.