Dermatol. praxi 2015; 9(3): 130-133

Závažná forma růžovky u 32leté pacientky

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p. o.

Autorka popisuje případ 32leté pacientky s projevy erytematoteleangiektatické a papulopustulózní formy růžovky spojené se závažným očním postižením. Kožní obtíže trvaly 1,5 roku. Pacientka sama aplikovala v počátku obtíží 3 měsíce lokálně kortikoid. Následná terapie lokálním metronidazolem u obvodního dermatologa byla bez efektu. V posledním půl roce pacientka nebyla léčena. Pro suspektní revmatoidní artritidu užívala 2 měsíce celkově kortikoidy, diagnóza nebyla potvrzena. Pacientce bylo nasazeno perorálně antibiotikum doxybene v sestupné dávce, lokálně pak metronidazol v krému. Stav na kůži se rychle zlepšoval. Po odhojení většiny papul byla zahájena aplikace brimonidin gelu. Po 6 měsících byla léčba doxybene ukončena. V té době byla pacientka kompletně zhojena, přetrvával jen erytém na obličeji. Došlo i ke zhojení keratopatie. Pacientka je nadále ve sledování Akné poradny. Aplikuje pravidelně krém s kyselinou azelaovou a brimonidin gel, vynikající nález trvá. Dochází pravidelně na oční a revmatologickou ambulanci.

Klíčová slova: růžovka, erytematoteleangiektatická forma, papulopustulózní forma, oční postižení, léčba

Serious form of rosacea in 32 years old patient

The case of a 32 years old patient with an erythematoteleangiectatic and a papulopustulous forms of rosacea accompanied with serious ocular problems is reported. Skin problems were present for 1,5 year. In the beginning of problems the patient herself used local corticoid for 3 months. Following treatment with local metronidazol was without any effect. The patient had no therapy in the last 6 months. Because of suspicion of rheumatoid arthritis she used peroral corticoids for 2 months, above mentioned diagnosis was not validated. A therapy with peroral antibiotic doxybene was administered, local metronidazol cream was applied. Skin troubles reduced quickly. After healing of most papules an aplication of brimonidin gel was started. The doxybene therapy was finished after 6 months- at that time skin was healed except a facial erythema. Even a keratopathy diminished. The patient is still in a follow-up of our Acne clinic. She is applying local cream with azelaic acid and brimonidin gel by now. She is regularly checked-up in an ophthalmologic and a rheumatology out-patient-departments.

Keywords: rosacea, erythematoteleangiectatic form, papulopustulous form, ophthalmologic problems, therapy

Zveřejněno: 1. říjen 2015


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.