Dermatol. praxi 2017; 11(2): 64-70

Onemocnění a patologie nehtů

MUDr. Alena Stumpfová
Kožní oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

Nehet je rohovinový derivát kůže pokrývající distální části prstů. Problematika patologií nehtu je rozsáhlá, proto se na onemocnění nehtového aparátu nelze dívat pouze z jednoho úhlu pohledu. Choroby lze rozdělit podle klinického obrazu, popisné charakteristiky, lokalizace postižení nebo vyvolávající příčiny. Část z nich shrnuje tento článek, ve kterém se pojednává převážně o etiologii onemocnění nehtového aparátu.

Klíčová slova: nehet, dystrofie nehtů, barevné změny nehtů, příčiny nemocí nehtů

Diseases and pathology of the nails

The nail is a keratinised derivative of the skin covering the distal portion of the finger tip. There is not only one way how to look into the issue of the pathology of the nail unit as it is a broad topic. Diseases can be divided into the several parts according to the clinical appearance, descriptive characteristics, localisation or the causes of the damage. Particular part of it is summarised in this article, in which mainly the ethiology is discused.

Keywords: nail, nail dystrophy, changes of nail colour, cause of nail disorders

Zveřejněno: 1. červen 2017


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.