Dermatol. praxi 2017; 11(2): 79-82

Chronická spontánní urtikárie léčená bilastinem

MUDr. Dana Prusíková
Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 3. LF UK, Praha

Chronická spontánní urtikárie (CSU) je charakterizována spontánně vznikajícími výsevy svědivých urtik a/nebo angioedému, které se objevují v pravidelných intervalech a trvají déle než 6 týdnů. Průměrná doba trvání je 1–5 let, v těžších případech má onemocnění tendenci přetrvávat i déle. Příčina zůstává ve většině případů neznámá. Infekce, zejména v oblasti horních cest dýchacích a gastrointestinálního traktu, jsou v některých případech s CSU spojovány, ale poslední data ukazují, že tato asociace je spíše koincidentální než kauzální. K aktivitě onemocnění může přispívat i intolerance pseudoalergenů v potravinách. Základem léčby je u většiny pacientů symptomatická terapie nesedativními H1 antihistaminiky 2. generace (terapeuticky prověřený cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin, bilastin, fexofenadin nebo rupatadin). Podle současných doporučení je v refrakterních případech doporučováno zvýšení výše uvedených H1 antihistaminik 2. generace až na čtyřnásobek dávky.

Klíčová slova: chronická spontánní urtikárie, angioedém, bilastin

Chronic spontaneous urticaria treated with bilastin

Chronic spontaneous urticaria is characterized by spontaneously arising itchy wheals and/or angioedema presents on regular basis for longer than 6 weeks. The average duration of the disease is 1–5 years but is likely to be longer in more severe cases. In the majority of cases, the cause remains unknown. Infections, especially those affecting the upper respiratory and gastrointestinal tracts, have been associated with some cases of CSU, however, recent data indicate this association is more likely coincidental than causal. The intolerance to pseudoallergens in foods may contribute to disease activity. Mainstay of treatment for the vast majority of patients is symptomatic therapy with nonsedating H1-antihistamines (therapeuticly verified cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin, bilastin, fexofenadin or rupatadin ). In refractery cases the current guidelines suggest an updosing of the above mentioned nonsedating H1-antihistamine up to fourthfold.

Keywords: chronic spontaneous urticaria, angioedema, bilastin

Zveřejněno: 1. červen 2017


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.