Dermatol. praxi 2015; 9(1): 43-44

Psoriáza?

MUDr.Drahomíra Jarošíková, prof.MUDr.Vladimír Vašků, CSc.
Dermatovenerologická klinika FN Brno a LF MU v Brně

Onemocnění vyvolané původcem Treponema pallidum představuje komplex patologických změn v různých orgánových systémech. Zahrnuje velice pestré klinické příznaky. Kožní morfy jsou tak rozmanité, že v širší diferenciálně diagnostické rozvaze je nutné na tuto infekci myslet pokaždé. Případ, který sdělení popisuje, je toho důkazem.

Keywords: syphilis secundaria, lues, Treponema pallidum, pohlavní nemoci, prevence pohlavních nemocí

Psoriasis?

Disease caused by Treponema pallidum is not a single disease, it`s set of multiorgan disability. Clinical symptoms are heterogenous. Cutaneus manifestation is so varied that it`s essential to consider the diagnosis all the time. The case we present is a proof.

Keywords: syphilis secundaria, lues, Treponema pallidum, venereal diseases, prevention venereal diseases

Published: 16. březen 2015


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.