Dermatol. praxi 2017; 11(4): 170-172

Možnosti léčby hidradenitis suppurativa

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a LF MU v Brně

Hidradenitis suppurativa (HS) je recidivující chronické zánětlivé onemocnění, pro které jsou typické hluboké zánětlivé bolestivé léze –
noduly, abscesy, píštěle, jizvení. Predilekční lokalizací jsou axily, genitofemorální oblast, perineum, gluteální oblast, inframammární
oblast u žen. Onemocnění má multifaktoriální patogenezi, uplatňuje se dědičnost, imunitní dysregulace, dále kouření a obezita. Léčba
HS závisí jak na závažnosti onemocnění (hodnotí se podle Hurleyho klasifikace), tak na aktivitě onemocnění (hodnotí se pomocí
HS-PGA). Léčba 1. linie zahrnuje klindamycin (lokálně), dále doxycyklin (p. o.) nebo klindamycin (p. o.) a adalimumab (s. c.). Další možností
je léčba chirurgická, která zahrnuje zejména excize zánětlivých projevů, deroofing, rekonstrukce lalokovou plastikou, dále terapii
CO2 laserem nebo Nd:YAG laserem, totální excizi lézí a perilezionální oblasti, širokou excizi lézí s následným hojením per secundam.

Klíčová slova: hidradenitis suppurativa, léčba, adalimumab

Treatment of hidradenitis suppurativa

Hidradenitis suppurativa (HS) is a chronic recurrent inflammatory disease characterized by deep painful nodules, abscesses,sinus tracts and scarring. The most common areas affected are the axillae, the groin, the buttocks, the anogenital and perinealregion, inframammary areas. Its pathogenesis is multifactorial and includes genetic aspects, immune dysregulation, smokingand obesity. The treatment of HS depends on the severity of the disease (according to Hurley classification) and on its activity(according to Physician´s Global Assessment). First-line treatment includes topical clindamycin, oral doxycyclin or oral clindamycinand adalimumab. Surgical treatment includes deroofing, incision of inflammatory lesions, reconstruction with flap plasty, carbondioxide laser therapy, Nd:YAG laser, total excision of the lesions and surrounding hair-bearing skin and second intention healing.

Keywords: hidradenitis suppurativa, treatment, adalimumab

Zveřejněno: 1. listopad 2017

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.