reklama

Dermatol. praxi 2017; 11(4): 174-176

Lokální léčba psoriázy

MUDr. Naděžda Vojáčková
Dermatovenerologická ambulance Praha

Psoriáza je tradičně vnímána jako primárně kožní onemocnění, které je léčeno lokálními prostředky. Ve světle nových poznatků
o etiopatogenezi je psoriáza považována za multifaktoriální onemocnění s řadou komorbidit, a proto se zavedená
schémata postupně mění, častěji a dříve se přistupuje k léčbě celkové. Přesto nadále lokální léčba u mírných a středně těžkých
forem převažuje a u středně těžkých a těžkých forem je doplňkem fototerapie a léčby celkové. Tradiční externa, jako je dehet
a cignolín, jsou nahrazována modernějšími preparáty typu derivátů vitaminu D, imunomodulátory, kombinovanými preparáty
s kortikosteroidy, retinoidy.

Klíčová slova: psoriáza, lokální léčba, antipsoriatika, topické kortikosteroidy, kalcipotriol

Local therapy of psoriasis

Psoriasis has traditionally been viewed as a primary skin condition that is treated with local agents. In light of new knowledgeon the aetiopathogenesis, psoriasis is considered to be a multifactorial disease with a number of comorbidities; therefore, theestablished patterns are gradually changing, with systemic therapy being chosen more frequently and earlier. Still, local therapycontinues to be predominant in mild and moderate forms and, in moderate and severe forms, it is an adjunct to phototherapyand systemic therapy. Traditional external medications, such as tar and cignolin, are being replaced by modern agents such asvitamin D derivatives, immunomodulators, combined drugs with corticosteroids, and retinoids.

Keywords: psoriasis, local therapy, antipsoriatics, topical corticosteroids, calcipotriol

Zveřejněno: 1. listopad 2017

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.