Dermatol. praxi 2017; 11(4): 209-210

Využití inhibitorů TNF alfa při terapii těžkých forem psoriázy

MUDr. Jan Hugo, MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Článek podává stručný přehled o biologické terapii psoriázy, se zaměřením na dosud nejpoužívanější skupinu léků, kterými
jsou inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα).

Klíčová slova: klasifikace psoriázy, biologická terapie psoriázy, inhibitory TNFα

Tumor necrosis factor alpha (TNFα) inhibitors in the treatment of severe forms of psoriasis

The article provides a brief overview of the biological therapy of psoriasis, focusing on the most commonly used class of drugs,the TNFα inhibitors.

Keywords: psoriasis, biologic therapy, TNFα inhibitors

Zveřejněno: 1. listopad 2017

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.